wiki

优秀提名者

优秀提名者是超出要求,作为社区最好的提名者而脱颖而出;在谱面上架流程和作图社区中表现积极,做出非凡贡献的 谱面审核成员 (BN)审核评估团队 (NAT) 的成员。

优秀提名者由审核评估团队 (NAT) 根据多条标准选出,包括但不限于:

 • 提名数量
 • 提名的谱面质量
 • 摸图的质量
 • 收到提名重置的数量
 • 做出质量保证检查的数量
 • 对作图社区的其他重大贡献(制作辅助作图的工具、参与举办社区活动等)
 • 让他们与众不同的其他优秀品质

2020 年 2 月 7 日开始,新闻帖会标出优秀提名者,他们也会获得以下奖项:

 • "Elite Nominator" 玩家头衔
  • 头衔会持续到下一批次优秀提名者的选举。如果玩家卸任提名者,将取消头衔
  • 如果玩家连续被评为优秀提名者,则头衔等级会逐年递增 1
 • 一个特别的优秀提名者主页奖牌

2019

关于新闻帖,请参见:社区贡献者:2019

名称 游戏模式
Mordred osu!
Cheri osu!
Annabel osu!
bossandy osu!
Lasse osu!
komasy osu!taiko
Tyistiana osu!taiko
Jemzuu osu!catch
wonjae osu!catch
-MysticEyes osu!mania
_Kobii osu!mania

2020

关于新闻帖,请参见:社区贡献者:2020

名称 游戏模式
Mordred osu!
Lasse osu!
Agatsu osu!
BaAR_Vendel osu!
Milan- osu!
Annabel osu!, osu!taiko
Raiden osu!taiko
Jemzuu osu!catch
Xinely osu!catch
Unpredictable osu!mania
Rivals_7 osu!mania

2021

关于新闻帖,请参见:社区贡献者 2021:优秀提名者

名称 游戏模式
AJT osu!
Garden osu!
Hinsvar osu!
Luscent osu!
StarCastler osu!
UberFazz osu!
VINXIS osu!
Zer0- osu!
Hivie osu!taiko
ikin5050 osu!taiko
Secre osu!catch
Nokashi osu!catch
Quenlla osu!mania
guden osu!mania
_Stan osu!mania
Murumoo osu!mania

2022

关于新闻帖,请参见:社区贡献者 2022:优秀提名者

名称 游戏模式
Ryuusei Aika osu!
FuJu osu!
SMOKELIND osu!
Mirash osu!
moonpoint osu!
fieryrage osu!
Hivie osu!taiko
meiqth osu!taiko
zerokt osu!catch
Secre osu!catch
Maxus osu!mania
gzdongsheng osu!mania
Akasha- osu!mania
secXcscX osu!mania

2023

关于新闻帖,请参见: Community Contributors 2023: Elite Nominators

名称 游戏模式
fieryrage osu!
FuJu osu!
Luscent osu!
nexusqi osu!
NeKroMan4ik osu!
Okoratu osu!
meiqth osu!taiko
arcpotato osu!taiko
op45667 osu!taiko
zerokt osu!catch
gzdongsheng osu!mania
Ilham osu!mania
Monoseul osu!mania
AWMRone osu!mania
Furryswan osu!mania
Protastic101 osu!mania